Vem ska betala veterinärbesiktningen vid hästköp?

02.01.2024


När det kommer till köp och försäljning av hästar är det viktigt att ha tydliga avtal och riktlinjer för att undvika framtida konflikter och tvister. En central fråga som ofta uppstår är vem som ska betala för en eventuell besiktning av hästen och om det ligger i köparens undersökningsplikt att genomföra en besiktning enligt lagen. I denna artikel kommer vi att gå igenom dessa frågor ur ett rättsligt perspektiv och vi kommer även belysa att det i vissa fall är köparens ansvar att genomföra en besiktning av hästen. 

Svar inom 2 timmar. Eller ring oss direkt på 0704185593, klicka för att ringa direkt med mobilen. 

Besiktning av häst – Vad säger lagen?

Enligt svensk lag är det inte obligatoriskt att genomföra en veterinärbesiktning av hästen vid köp och försäljning. Däremot finns det regler och praxis som styr parternas rättigheter och skyldigheter vid sådana köp och vad som gäller för undersökning av hästen. För att avgöra vem som ska betala för en besiktning och om köparen har en undersökningsplikt måste man titta på omständigheterna kring affären, kontraktet mellan parterna, vilken lag som blir tillämplig på köpet och eventuella garantier eller villkor. Läs mer om köpeavtal häst. Både för köpare och säljare fyller dock veterinärbesiktningen av hästen inför köpet en viktig funktion. Som köpare vet du vad du köper och som säljare får du en tydlig bild av hästens hälsostatus. Det är alltid mycket svårare för en köpare att göra gällande fel som denna visste om vid tidpunkten för köpet eller som en köpare borde vetat om. Besiktningsprotokollet som en veterinär upprättar efter besiktningen ger ju en tydlig bild över hästens hälsostatus samt om veterinären anser att det är något mer som behöver utredas. 

Köparens undersökningsplikt:

En viktig princip inom svensk köprätt är köparens undersökningsplikt, som regleras i Köplagen då parterna antingen är privatpersoner eller två företag som handlar med varandra. Enligt denna lag ska köparen så snart hästen ha avlämnats undersöka den i enlighet med god affärssed. Enligt praxis sker och bör ske veterinärbesiktningen av hästen inför köpet och ligger många gånger till grund för en köpares intresse av att gå vidare med hästköpet.

Om köparen inte har genomfört en noggrann undersökning av hästen och sedan upptäcker fel eller brister efter köpet, kan det vara svårt att kräva säljaren på kompensation eller häva köpet. Därför är det i köparens eget intresse att utföra en besiktning av hästen innan köpet, särskilt om det finns misstankar om eventuella problem.

Vem ska betala för besiktningen?

Frågan om vem som ska betala för en besiktning av hästen kan variera beroende på omständigheterna. Det finns emellertid några allmänna riktlinjer att följa:

  1. Skriftliga avtal: Om det finns ett skriftligt avtal mellan köparen och säljaren som tydligt anger vem som ska bekosta besiktningen, bör parterna följa detta avtal. Avtalet är bindande och styr fördelningen av kostnaderna. Ladda hem köpekontrakt häst.

  2. Förhandlingsläge: Om det inte finns några specifika avtal om besiktningen kan kostnaderna diskuteras och förhandlas fram mellan köparen och säljaren. Det är viktigt att parterna når en ömsesidigt överenskommelse.

  3. Garantier: Om säljaren har gett garantier om hästens hälsa eller prestanda, kan det vara rimligt att säljaren bekostar besiktningen för att säkerställa att garantin uppfylls. Detta beror dock på de exakta villkoren i garantin.

Slutsats:

Sammanfattningsvis är besiktning av häst vid köp och försäljning en viktig aspekt att överväga. Enligt svensk lag har köparen en viss undersökningsplikt när köplagen reglerar köpet. Det är därför i en köpares eget intresse att utföra en besiktning för att undvika problem i framtiden. Vem som ska betala för besiktningen beror på de specifika omständigheterna och eventuella skriftliga avtal eller andra överenskommelser. Det är viktigt att parterna kommunicerar och kommer överens om kostnadsfördelningen för att undvika tvister och konflikter i samband med hästköp.