Reklamera häst och häva hästköp

20.02.2021

Vill du reklamera hästen och häva hästköpet?

När hästen inte motsvarar förväntningarna och du vill reklamera hästen och häva hästköpet. Här kommer vi att gå igenom vad du ska tänka på när du reklamerar en häst och när du vill häva ett hästköp.

KÖP FRÅN PRIVATPERSON ELLER NÄRINGSIDKARE

Varken köplagen eller konsumentköplagen är anpassade till köp av djur vilket ibland kan ställa till det vid tillämpningen av lagen. Tvister om prisavdrag, skadestånd, om köpet är ogiltigt och ska återgå uppkommer ibland i samband med hästköp. Orsaken är många gånger att hästen inte motsvarar köparens förväntningar. Hästens fel kan exempelvis vara alltifrån hälta till att den inte motsvarar den ridbarhet eller förväntad prestationsförmåga som säljaren utlovat. Som du vid det här laget säkert har förstått (om du läst de tidigare artiklarna) så spelar det stor roll om du har köpt hästen från en näringsidkare eller privatperson. Fördelen med att köpa häst från en hästhandlare är att de många gånger kan erbjuda en köpare att provrida flera hästar samtidigt, att de ger prövotid och ibland även bytesrätt. Nackdelen däremot att köpa häst från en hästhandlare, är att denne oftast inte vet så mycket om hästens bakgrund.

Köper du istället häst från en privatperson som har haft hästen en längre tid får man mycket mer information om hästen. Men det finns fler skillnader med att köpa från en privatperson eller näringsidkare. Köper du som privatperson en häst från en hästhandlare så är det konsumentköplagens regler som gäller. Konsumentköplagen kan man inte avtala bort så att köparen får sämre villkor än vad som anges i lagen och därför erbjuder många hästhandlare ofta bytesrätt.

Köper du istället häst från en privatperson så är det köplagens regler som ska tillämpas vid en tvist mellan parterna. Vid dessa köp är parterna helt fria att avtala oavsett om det blir en fördel eller nackdel för köparen. Skulle det bli en tvist så kan avtalet komma att jämkas eller åsidosättas om domstolen skulle tycka att avtalet är oskäligt.

Om en tvist skulle uppstå så är största skillnaden mellan att köpa en häst från privatperson eller näringsidkare att bevisbördan flyttas till säljaren under sex månader efter ett konsumentköp. Med andra ord så innebär detta att om hästen har något fel och det visar sig inom sex månader så anser man att felet har funnits där redan vid försäljningen. Någon sådan regel finns däremot inte om du köper häst från en privatperson.

Du kan även få ett mer omfattande skadestånd om du köpt häst av en näringsidkare, om man anser att hästen har varit skadad vid försäljningen. Ett sådant skadestånd kan omfatta till exempel kostnader för foder, stall- plats, veterinärkostnader, transporter och förlorad arbetsinkomst.

Vid köp från en privatperson har du som köpare bara möjlighet att få skadestånd för de direkta skadorna. Om det är en hästhandlare som har förmedlat köpet för en privatpersons räkning är det konsumentköplagen som ska tillämpas. Som köpare kan man, vid de tillfällena, bestämma om man ska driva tvisten mot privatpersonen eller hästhandlaren.

Reklamera häst
Reklamera häst

VAD ÄR ETT FEL?

Ett "fel" är förenklat uttryckt att hästen avviker från vad köparen tänkt använda den till. Om en häst till exempel är tregradigt halt skulle det kunna vara fel på den. Men om den har sålts till slakt eller avelssto är det förmodligen inget fel. Därför är det otroligt viktigt att köparen vid försäljningen förklarar vad hästen ska användas till och att säljaren förstår detta. Desto mer som skrivs in i avtalet är i det avseendet bra. Till exempel kan man skriva in hästens sjukdomshistoria i avtalet eller i en bilaga till avtalet.

Viktigast är att man som säljare vet vad man säljer eller i alla fall att man berättar allt man vet och som köpare ska man försöka förstå vad man köper. Därför är det bra att följa ovanstående punkter inför ett hästköp för att undvika upptäcka fel efter köpet.

Dolt fel

Ett dolt fel skulle kunna vara att hästen du har köpt visar sig vara hingst istället för vallack eller om den slutmätta ponnyn visar sig vara högre än 148 centimeter. Båda dessa upptäckter ger stora konsekvenser. Det som är viktigt i exemplet med valacken som visar sig vara hingst är att du inte skulle kunna upptäcka att hästens testiklar fanns kvar vid en undersökning. Om hästen inte i övrigt gav dig anledning till en grundlig undersökning är detta ett dolt fel. Till exempel om hästen var dåligt kastrerad eller klapphingst.

Eftersom det är mycket svårare att hantera en hingst än en vallack är det ett allvarligt fel som dessutom säljaren borde ha känt till. En hingst måste vanligtvis gå i egna hagar och även på tävlingsplatser finns det mer att ta hänsyn till med en hingst. Enligt lagtext måste säljaren få möjlighet att rätta till felet innan du har rätt att häva köpet vilket innebär att du får lämna tillbaka hästen och får pengarna tillbaka.

I detta fall kan det få förödande konsekvenser då hästen, även om den kastreras i vuxen ålder, kan ha kvar sitt »hingstiga» beteende. Självklart är det säljaren som ska stå för kostnaden av kastreringen för att rätta till »felet». Säljaren kan i sin tur vända sig till den veterinär som utförde den första kastreringen slarvigt. Som köpare är det viktigt att säga till så snart man upp- täcker ett fel, i det här fallet att hästen inte var vallack. Viktigt är det även att påpeka att man vill lämna tillbaka hästen om inte säljaren åtgärdar felet.

Om den slutmätta D-ponnyn visar sig vara högre än de viktiga 148 centimeterna är det ett dolt fel på grund av att du ska kunna lita på de mätintyg som finns från slutmätningen. Mätintyget är viktigt eftersom det visar att ponnyn håller sig inom de tillåtna centimeterna för att klassas som ponny istället för, liten, stor häst. I det här fallet får det väldigt stora konse- kvenser på värdet på ponnyn. Felet är väldigt allvarligt och eftersom du ska kunna lita på mätintyget får det räknas som ett dolt fel. Ett sådant här fel ger dig som köpare rätt att häva köpet då säljaren inte kan göra något för att rätta till »felet».

Reklamation, avhjälpande, omleverans och hävning

Som köpare tar du risken för hästen när du hämtar den eller så fort den lämnas hos dig. Om man vill kan sådant avtalas bort, men står inget annat, är det detta som gäller.

Upptäcker du ett fel som tror har uppkommit innan försäljningen ska du meddela säljaren (reklmaera) detta så snart som möjligt.

Köplagen

Om du har köpt hästen av en privatperson är köplagens regler tillämpliga. Hästen ska i så fall stämma överens med vad som står i ert avtal. Om det inte står något specifikt om hästen i avtalet och hästen avviker från vad du som köpare kunnat förutsätta anses det som att det är fel på hästen.

Ett exempel skulle kunna vara att det i avtalet står att hästen har en viss utbildningsståndpunkt. Om det sen visar sig att hästen inte har den utbildningsståndpunkten skulle detta klassas som ett fel. Det skulle även kunna vara att det stod i hästannonsen att hästen hade en utbildningsståndpunkt som efter köpet visar sig vara felaktig.

Som köpare kan du inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet. Om köparen undersökte hästen före köpet får inte heller köparen åberopa sådant som borde ha upptäckts vid undersökningen. När man ska köpa häst är det viktigt att man provrider hästen och låter en veterinär undersöka den. Normalt har man uppfyllt sin undersökningsplikt som köpare om man har gjort detta. Sådana fel som hästen hade vid köpet, även om de var dolda, är säljaren ansvarig för. Om det är fel på hästen kan köparen kräva omleverans av en ny häst, avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet. Köparen kan även ha rätt till skadestånd. Det som är viktigt som köpare att tänka på, är att du måste meddela (reklamera) säljaren om du inte är nöjd med hästen.

Om du som köparen vill häva hästköpet på grund av felet på hästen krävs det att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Konsumentköplagen

Om du istället har köpt hästen av en näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig. Reglerna om fel och när det anses som ett »juridiskt fel» på hästen är detsamma i både köplagen och konsumentköplagen. Säljaren ansvarar även här bara för fel som förelåg innan köpet. Som du kunde läsa om tidigare anses som huvudregel ett fel, som visar sig inom sex månader efter köpet, ha funnits vid köpet. Säljaren måste då bevisa att felet inte förelåg vid köpet. I köplagen däremot är det köparen som ska bevisa att felet förelåg vid köpet. I övrigt är påföljderna vid fel på hästen som omleverans, avhjälpande, prisavdrag eller hävning samt rätten till skadestånd likadana som i köplagen.

Om du som köpare vill häva köpet av hästen, krävs det att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Om säljaren har uppgett felaktiga uppgifter om hästen har köparen enligt lag rätt till avhjälpande eller omleverans.

Avhjälpande eller omleverans är många gånger inte möjligt om du inte har köpt hästen av en hästhandlare. Har du köpt hästen från en hästhandlare skulle säljaren kunna erbjuda en annan häst istället för den felaktiga. Ett exempel när avhjälpande i praktiken skulle kunna bli aktuellt är om säljaren har sagt att hästen är vaccinerad och detta inte stämmer. I det fallet skulle säljaren kunna ombesörja en vaccination och på så sätt avhjälpa problemet.

Som köpare kan man häva hästköpet om uppgifterna om hästen har varit felaktiga och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse. Vid sådana tillfällen får säljaren stå för samtliga av köparens kostnader. I samband med hästtvister uppstår alltid kostnader och därför kan det vara bra att vara noggrann innan hästköpet både för köpare och säljare. I vilken utsträckning det går att vinna framgång med ovanstående krav är beroende av felets typ, vad som har förekommit mellan parterna och vad som följer av parternas avtal.

Kommer man inte överens kan man vända sig till en behörig tingsrätt, vanligen där köparen eller säljaren bor, som får avgöra tvisten. Vanligtvis betalar köparen för hästens kostnader under själva tvisten men i de fall då köparen vinner tvisten är det i regel säljaren som får betala även dessa till köparen. För att ha rätt till ersättning för dessa omkostnader ska du ha begärt detta i dina skrivelser till tingsrätten. Om domstolen skulle komma fram till att hästen hade ett väsentligt fel redan vid försäljningen kan köparen också ha rätt till skadestånd. För att undvika rättsliga tvister är det viktigt att man skriver ett noggrant och ordentligt avtal.

Prisavdrag är en vanlig förlikning i hästtvister. Säljaren återbetalar då en del av köpeskillingen och köparen är då nöjd med hästen trots att den hade fel redan när köpet gjordes.

Häva hästköp
Häva hästköp

Ska man som köpare acceptera skrivelsen »Befintligt skick» i avtalet?

I många avtal skriver säljaren att hästen säljs i »befintligt skick». En sådan skrivelse innebär inte en generell friskrivning från allt ansvar som man skulle kunna tro. Som köpare är det aldrig bra att det står i avtalet att hästen säljs i »befintligt skick». Anledningen till att det inte är bra är för att man som köpare hamnar i ett sämre läge. Berättar säljaren om hästens alla kända fel för köparen och skriver in dem i avtalet kan inte köparen vända sig mot säljaren för just de specifika felen. Men även om hästen säljs i »befintligt skick» får inte hästen vara i väsentligt sämre skick än vad

köparen hade anledning att förutsätta, i förhållande till pris och övriga omständigheter. I de fall hästen har sålts i »befintligt skick» brukar det också stå i avtalet att köparen haft möjlighet att undersöka hästen. Som köpare kan du inte hänvisa till fel som du borde sett vid en undersökning. Har köparen inte undersökt hästen får denne inte hänvisa till dessa fel så länge säljaren inte handlat i strid mot tro och heder. Därför kan det vara bra att skriva in att hästen är veterinärbesiktigad och att båda parter har tagit del av besiktningen. Som köpare bör du se till att få rabatt på priset om du ska acceptera denna skrivelse. Viktigt att tänka på är att som näringsidkare så slipper man i praktiken sällan undan något ansvar för att man skriver att hästen säljs i »befintligt skick». Ett hästköp mellan två privatpersoner däremot innebär lite mer ansvar på köparen men även här är det inte alltid avgörande.

Återköpsrätt

I många annonser står det att hästen säljs med återköpsrätt. I praktiken är det möjligt att avtala om återköpsrätt. Om både köpare och säljare är över- ens så kan man skriva i köpeavtalet att återköpsrätt ska föreligga. Viktigt är det i så fall att noggrant skriva in i avtalet hur återköpet i så fall ska gå till. Parterna bör skriva hur köparen ska meddela säljaren att denne har tänkt att sälja hästen vidare. Ska meddelandet ske över telefon eller föredrar ni att det ska vara skriftligt. Det kan även vara bra att man skriver in hur lång tid den gamla ägaren har på sig att meddela om denne vill köpa tillbaka hästen eller inte. Viktigt är också att man avtalar om vilket pris som i så fall ska gälla. Priset kan vara viktigt att noggrant diskutera så att det inte blir för högt eller lågt för någon part. Ett av skälen till att man vill sälja hästen vidare kan vara att hästen har skadat sig och att man därför inte kan använda hästen till det köparen tänkt sig. Hästen har då tappat i värde och därför är det inte rätt att den gamla ägaren ska få köpa tillbaka hästen till det pris som den såldes för. Men det kan även vara precis tvärtom att den nya äga- ren har utbildat och tävlat hästen vilket medför att hästen istället ökat i värde. I det fallet kan man också diskutera om det är rätt att den förra ägaren ska få köpa tillbaka hästen för det pris som den såldes för.

Så det är mycket att tänka på när man skriver in en klausul om återköpsrätt i avtalet för att undvika framtida tvister. Många skriver att hästen ska återköpas till »marknadsvärde» men i dessa fall uppstår ofta problem om vad som är hästens marknadsvärde. Därför är det viktigt att undvika skrivelsen att hästen ska återköpas till marknadsvärdet. Om man vill använda den formuleringen är det viktigt att komma överens om hur marknadsvärdet ska bestämmas. Exempelvis att det är någon utomstående som ska fastställa hästens marknadsvärde eller om hästens värde ska fastställas utifrån de klasser som den har tävlat i. Något som är viktigt i de fall man vill ha med en återköpsrättsklausul är att ha med vad som händer om ägaren struntar i klausulen. Många skriver en återköpsklausul men glömmer att skriva vad påföljden ska bli i de fall som ägaren inte hör av sig till förra ägaren när hästen säljs.

Det man kan skriva är ett bötesbelopp (ett så kallat vite). Men det viktigt att diskutera hur stort vitet ska vara. I de fall man har skrivit ett orimligt stort bötesbelopp kan en domstol dessutom vid tvist komma att jämka beloppet (minska beloppet) på grund av att det är oskäligt stort.

Även om det är lite att tänka på innan man för in en återköpsklausul i avtalet är det fullt möjligt att ha en sådan och så länge den inte blir alltför oskälig för någon av parterna är den giltig.

Vad händer då när det tråkiga inträffar och hästen man sålde säljs vidare utan att man blivit kontaktad som utlovat? Tyvärr är det inte helt ovanligt att så sker av olika anledningar. Därför är det extra viktigt att ha ett väl- skrivet avtal. Till exempel kan man i avtalet skriva att köparen inte får flytta hästen från det stall den står i under ett år.

Häva hästköp
Häva hästköp

Sammanfattningsvis är det viktigt att i avtalet skriva följande;

  • Den gamla ägaren har förköpsrätt om hästen ska säljas eller ges bort.
  • Vilket pris som i så fall ska gälla.
  • Hur erbjudandet om återköp/förköpsrätt ska gå till (skriftligt eller muntligt).
  • Vad som händer om den nya ägaren bryter mot återköpsrätten. Exempelvis att ett vite utgår. Ett vite är ett slags böter och vitet ska vara så pass stort att det inte attraktivt för den nuvarande ägaren att bryta avtalet.

Om det värsta ändå skulle hända att ägaren struntar i återköpsklausulen så är det viktigt att klaga till den som har köpt hästen. Du kan visa annonsen för köparen och berätta att det inte var vad du och ägaren hade kommit överens om. Kräv av säljaren att denne fullföljer det som ni kommit överens om. Om denne inte bryr sig om dina krav kan du vända dig till domstol men då är det viktigt att du kan bevisa vad ni har kommit överens om för att du ska kunna få rätt. Muntliga avtal gäller precis som skriftliga avtal men det kan vara svårt att bevisa vad ni har kommit överens om. Därför är det bättre att ha så mycket som möjligt skriftligt om era överenskommelser. Viktigt i sådana här situationer är att agera så fort och snabbt som möjligt och berätta för köparen om vad du och säljaren hade kommit överens om.

  • Avtalet

Enligt svensk lag gäller i stort sett avtalsfrihet som innebär att säljare och köpare själva kan komma överens om vad de vill ska gälla i samband med hästköp, hästutbildning, uppstallning eller om man ska lämna en häst på försäljning. Men avtalsfriheten begränsas trots det av vissa tvingande regler som blir gällande när konsumentköpslagen blir tillämplig som du kan läsa om tidigare i kapitlet. Avtal kan vara både skriftliga och muntliga men det många inte tänker på är att avtalet blir viktigt så fort en konflikt mellan parterna uppstår. Så länge alla är överens spelar det i stort sett ingen roll vad som står i avtalet. När en konflikt har uppstått och någon av parterna vänder sig till domstolen spelar inte bara avtalet en viktig roll. Domstolen tar även hänsyn till omständigheterna i samband med köpet och efter köpet. Även partsförhållandet får en central betydelse. Vad menas då med partsförhållandet. Jo, domstolen ser till hur rutinerade köparen och säljaren är. Om du som privatperson har köpt en häst av en rutinerad hästförmedla- re anses du vara den »svagare» parten och det är även konsumentköpslagen som tillämpas för att skydda dig i de fallen.

På marknaden finns det ett antal standardavtal och de flesta som köper eller säljer häst vänder sig inte till en jurist. Därför är det viktigt att tänka över varje mening i avtalet och förstå att avtalet i sig blir viktigt först när ni inte är överens. Många som har köpt/sålt häst har haft trevliga och smidiga affärer men det är inte ovanligt att köpare på grund av olika anledningar inte är nöjd med hästköpet och då är avtalet viktigt för att skydda både köpare och säljare. Längre fram i boken finns standardavtal för hästköp men tänk på att försöka att anpassa detta efter ditt köp.

När hästen inte motsvarar förväntningarna är det viktigt att se till vilken lag som blir tillämplig. Tvister om prisavdrag, skadestånd, köpets ogiltighet eller återgång uppkommer ibland i samband med hästköp. Hästens fel kan till exempel vara alltifrån hälta till att den inte motsvarar den ridbarhet eller förväntade prestationsförmåga som säljaren utlovat.

Om en tvist skulle uppstå är största skillnaden mellan att köpa en häst från privatperson eller hästhandlare att bevisbördan flyttas till säljaren under sex månader efter ett konsumentköp. Med andra ord innebär detta att om hästen har något fel och det visar sig inom sex månader anser man att felet har funnits där redan vid försäljningen. Någon sådan regel finns däremot inte om du köper häst från en privatperson.

Vad är ett fel/dolt fel?

√ Ett fel är förenklat när den avviker från vad köparen tänkt använda hästen till och vad säljaren uppgett om hästen.

Reklamation, avhjälpande, omleverans och hävning

√ Köparen tar risken för hästen när köparen hämtar den eller så fort den lämnas hos köparen. Upptäcker du ett fel som du tror har uppkommit innan försäljningen ska du meddela (reklamera) säljaren detta så snart som möjligt.

√ Om säljaren har uppgett felaktiga uppgifter om hästen har köparen enligt lag rätt till avhjälpande eller omleverans. Avhjälpande eller omleverans är många gånger inte möjligt om du inte har köpt hästen av en hästhandlare. Har du köpt hästen från en hästhandlare så skulle säljaren kunna erbjuda en annan häst istället för den felaktiga.

√ Som köpare kan man häva köpet om uppgifterna om hästen har varit felaktiga och de är väsentliga för dig som köpare. Först ska säljaren ha haft möjlighet att avhjälpa felet eller erbjuda omleverans. Men då detta många gånger inte är praktiskt möjligt vid hästköp så kvarstår prisavdrag eller hävning.

Klausul - »befintligt skick»

√ En sådan skrivelse innebär inte en generell friskrivning från allt ansvar när hästen säljs. Som köpare bör du se till att få rabatt på priset om du ska acceptera denna skrivelse. Viktigt att tänka på, är att som näringsidkare slipper man i praktiken sällan undan något ansvar för att man skriver att hästen säljes i »befintligt skick».

Återköpsrätt

√ Om både köpare och säljare är överens kan man skriva i köpeavtalet att återköpsrätt ska föreligga. Viktigt är det i så fall att noggrant skriva i avtalet hur återköpet i så fall ska gå till, vilket pris och vad som händer om ägaren bryter mot klausulen.