En ny konsumentköplag: köp av levande djur

04.04.2022

Hur påverkas hästköpare och hästsäljare av den nya konsumentköplagen?

Det har de senaste åren varit på tapeten att konsumentköplagen ska ändras och regeringen beslutade den 30 mars att Sverige ska införa en moderniserad konsumentköplag som träder i kraft den 1 maj 2022. Hur kommer de nya lagändringarna påverka hästhandlare och andra professionella aktörer på hästmarknaden? På vilket sätt ser regeringen att den nya konsumentköplagen ska främja djurens rättigheter och vara i konsumenternas bästa intresse?

Nedan kan du läsa mer om hur den uppdaterade konsumentköplagen är tänkt att påverka handeln inom levande djur i Sverige, och hur det kommer att påverka djuren, konsumenten och djurförsäljaren.

Syftet med lagändringen, specifikt gällande köp av levande djur, är att både näringsidkare och konsumenter enklare ska kunna ingå sådana avtal och genomföra köp som är ändamålsenliga och som även ska leda till mer respekt för djuren och utveckla Sveriges djurvälfärd. Den nya konsumentköplagen syftar till att införa vissa särregler för köp av levande djur.

Regeringen anser att särregler vid köp av levande djur är nödvändigt på grund av att det i dagsläget förekommer en hel del nackdelar både för konsument och näringsidkare samt att nuvarande lagstiftning inte är tillräckligt anpassad efter önskvärda resultat vid köp och försäljning av djur och djurens rättigheter. Precis som människan så är djuren en levande varelse som är i behov av omvårdnad och som utvecklas. Att dagens lagstiftning inte anses vara anpassad på så sätt som regeringen vill och som även är processdrivande, leder till ekonomiska risker eller förluster, och lidande för både näringsidkaren, konsumenten och djuren. Processer i domstol vid köp och försäljning i djur är en problematik som kan resultera i att djur riskerar att fara illa till och att näringsidkare drar sig från att sälja djur. Att djur slutas säljas på den svenska marknaden påverkar inte bara konsumenter, utan har även en negativ effekt på djurnäringen. Det kan även leda till att personer som vill köpa djur istället söker sig till andra näringsidkare som säljer djur från utlandet där försäljningen inte kan ske under sådana förhållanden som är säkra och trygga för både djur och konsument.

Regeringen vill med lagändringen uppmärksamma en särskild regel om att en köpare av ett dyrare djur, ska undersöka djuret noggrant efter eventuella "fel" innan köpet genomförs, dvs. Införa en undersökningsplikt. Undersökningsplikt innebär att man som konsument undersöker det man ska köpa innan köpet genomförs. Om en köpare låter bli att undersöka djuret antingen av egen vilja eller trots att säljaren uppmanat till det, så kommer köparen inte kunna kräva säljaren på något eventuellt skadestånd eller liknande om det gäller sådant som köparen kunde ha upptäckt vid undersökningen. Denna regel ska alltså vara till skydd för en säljare av ett djur. Handel med köp av just dyrare djur ska ske med stor omsorg för både köpare och säljare, för att undvika konflikter eller rättsliga tvister. En större omsorg vid försäljning av dyrare djur bidrar även till en tryggare försäljningsprocess för djuren.

Regeringen vill införa nya särregler som ska tillämpas vid köp av levande djur för att öka ändamålsenligheten samt införa en fungerande lagstiftning som balanserar och tillrättavisar konsumentens skydd jämsides med ett beaktande för näringsidkarens intresse. Regeringen lägger stor vikt vid att lagändringen ska vara värnande för djurintresset med stöd av befintlig djurskyddslagstiftning. Den köprättsliga lagstiftningen måste alltså utformas på så sätt att den i minsta mån är riskerande för djurens lidande och säkerhet.

Det finns många delade meningar om just särregler för köp av levande djur. Både att köp av levande djur överhuvudtaget inte bör ingå i konsumentköplagen, eller att de åtgärder som regeringen vill vidta inte är tillräckligt långtgående för det ändamål man vill uppnå. Högsta domstolen har tidigare anfört att ett djur inte alltid kan likställas med en sak, ett objekt. Oftast råder det ett känslomässigt band mellan människa och djur som inte kan motsvaras med en annan "vara". Med hänsyn till detta finns anledning att ha skilda meningar om just hur ett köp av ett levande djur ska få gå till.